vermilion

2020

Graphic Work: Moe Furuya
Word: Takashi Koyama
Photo: Takeshi Shinto
Retouch: Sunao Sakurai
Tshirts: INDUSTRIAL PRODUCTS
Poster: art factory
Space: Takeshi Nishio
Web: Kentaro Kaneko
Spacial: Yu Yamada
Spacial: Hidetoshi Kuranari
Website: vermilion.black