MARUCHAN QTTA

2017

Creative Direction: Shinichi Fukusato
Art Direction: Moe Furuya
Graphic Design: Toshikazu Minatomura, Inami Sakurai
Copywriting: Tomoyuki Torisu
Creative Produce: Shinji Fukushima
Photo: Satoshi Minakawa
Retouch: Eika Hamanaka
Photo Produce: Kumiko Morita
Client: TOYO SUISAN KAISHA, LTD.